Kindergarten Teachers – From Left to Right:  Ms. Chin (English Teacher), Zhang Laoshi (Aide), Gong Laoshi, Wang Laoshi, Chen Laoshi, Pan Laoshi (Teacher Intern)

First Grade Teachers – From Left to Right: Zhang Laoshi, Zhu Laoshi, Chen Laoshi (Teacher Intern), Tang Laoshi

Ms. Harris (First Grade English Teacher)

Ms. Titus (Resource Specialist)

Close Menu